JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatom az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 19/2014.(IV.29.) NGM és 151/2003(IX.22.) Korm.rendelet illetve a fogyasztási szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján, hogy az S&S2005Kft. forgalmazott termékeire az alábbiak szerint vállal jótállást."
A jótállás időtartama a vásárlás illetve a garanciális szerviz által történő üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napjától számított 1 év.

Az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A vásárló jótállási igényét ezen jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Az elveszett jótállási jegyet az S&S2005Kft csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott eredeti számla) esetén pótolja.

A termékhez az S&S2005Kft kezelési útmutatót mellékel! Kérjük az abban foglaltakat saját érdekében betartani szíveskedjék!

Az S&S2005Kft nem vállal jótállást az alábbiak miatt bekövetkezett hibákért:

 • A kezelési útmutatótól eltérő használat (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott garanciális szerviz bizonyítja, hogy a hiba keletkezésének oka nem rendeltetésszerű használat, nem megfelelő minőségű kellékanyagok használata)
 • A tervszerű karbantartás elmulasztása,
 • Átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem megfelelő szállítás vagy elemi kár.

Az ilyen használat miatt meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.

Nem tartozik a jótállási javítások körébe:

 • A karbantartás,
 • A kellékek cseréje, és a gyár által megadott élettartam lejárta után az úgynevezett kopó, gumi- és üvegből készült alkatrészek cseréje,
 • Elhasználódott vagy csökkent kapacitású telepek, akkumulátorok cseréje.

A jótállási szolgáltatás során jelentkező adat- és információvesztésért az S&S2005Kft semmilyen felelősséget nem vállal. A jótállás azonnali megszűnését vonja maga után, ha a vásárló az üzembe helyezést, illetve a garanciális javítást nem az S&S2005Kft. garanciális szervizzel végezteti.

Hibás termék esetén a vásárló:

 • Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,
 • Másodsorban – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat, 14 munkanapon belül (jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye ) a szerződéstől.
 • Követelheti, hogy a kijavítást vagy a kicserélést az S&S2005 Kft – termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezze el,
 • A hibát az S&S2005 Kft költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, ha az S&S 2005 Kft. garanciális szerviz a termék kijavítását a megfelelő határidőn belül nem vállalja vagy nem végzi el

A termék javítása esetén a jótállási határidő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a termék egy vagy több olyan egységgel került kiegészítésre (lásd az üzembe helyezési jegyzőkönyvben felsorolt kiegészítő egységeket), amelyek a terméknek többlet funkciókat biztosítanak, akkor ezen egységek bármelyikének meghibásodásakor a csere kötelezettsége csak az ilyen meghibásodott egységre vonatkozik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a garanciális szerviz gondoskodik. 10 kg-nál kisebb súlyú termék meghibásodása esetén a javítás a jótállási idő alatt is a garanciális szervizben történik. A vásárló kifejezett kívánságára és a kiszállási költségek megtérítése ellenében a garanciális szerviz köteles vállalni a helyszíni vizsgálatot – illetve, ha az lehetséges – a helyszíni javítást is.

A jótállási, javítási igénnyel a garanciális szervizek jegyzékében megjelölt, a gép üzemeltetési helyéhez legközelebbi garanciális szervizt lehet megkeresni.

A jelen jótállás nem érinti a vásárlónak a törvényből eredő szavatossági jogait.

S&S 2005 Kft. 8600 SIÓFOK, Fő u.30.
A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm Rendelet alapján az alábbiak szerint tájékoztatom:

 • A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

 • A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 • Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától számított12 hónapon belül gyakorolhatja.

 • Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott12 hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

 • A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 • a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít az elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
  A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
  a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
  b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
  c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
  d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
  e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
  f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A fogyasztó kifogásait az alábbi székhelyen érvényesítheti:
S&S2005 Kft 8600 SIÓFOK, Fő u.30.
Adószám: 13440231-2-14 
Cégjegyzék szám: Cg. 14-09-306276 Sm-i Bíróság mint Cégbíróság 
Telefon: +36302438051
info@zenepower.hu

A szavatosság, illetve a jótállás feltételeiről, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosításáról a fogyasztó a jótállási jegy átvétele alapján tájékoztatásra került.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: S&S2005 Kft 8600 SIÓFOK, Fő u.30.

(cím: 8600 SIÓFOK, Fő u.30., e-mail: info@zenepower.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Letölthető elállási nyilatkozat minta

Ugrás az oldal tetejére